Roger Mills County

Cheyenne
Hammon
DB-City :Roger Mills County
HASC code :US-OK-RR
FIPS 6-4 code :40129
Capital :Cheyenne
Largest city :Cheyenne
Elevation :High : Cheyenne 1,970 ft
Low : Hammon 1,736 ft
Population :3,436
Land Area :1,142 sq mi
(2,958 km²)
Density :3.01/sq mi
(1.16/km²)
Time zone :UTC -6